Algemene woorwaardenAlgemene Consumentenvoorwaarden Outlet Groepsaankoop


Over ons
Op Outlet Groepsaankoop worden producten, hotelkamers, sauna-arrangementen, vakanties, diners, concerttickets en meer aangeboden.
Bij Outlet Groepsaankoop vind je altijd de beste deals met de scherpste prijzen. Altijd wat te doen! 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Elke dag van de week vind je nieuwe acties op de website. Met het brede aanbod in arrangementen is elke dag van het jaar wel een fantastisch product,leuk uitstapje of een vakantie te boeken. Outlet Groepsaankoop communiceert altijd all-in prijzen en u heeft 2 jaar garantie op alle producten!

Onze gegevens zijn:
Outlet Groepsaankoop
Talpenhoekstraat 18
8511 Aalbeke
België
Tel. +32 56 38 06 36
BTW Nr. 0561.873.290


 1. Definities

De termen die in deze voorwaarden worden genoemd, staan hieronder uitgelegd: dealsite(s): onze dealsite (outletgroepsaankoop.be en outletgroepsaankoop.nl): de (mobiele) website(s), app(s) en andere platformen van Outlet groepsaankoop via welke aanbieder producten, arrangementen en diensten aan consumenten aanbiedt en levert u of consument: u, een natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. aanbieder: de feitelijke leverancier van het product, arrangement of dienst die via de dealsite aanbiedt en levert aan consumenten. wij of Outlet Groepsaankoop.


 2. Gebruiksvoorwaarden
1 De consument kan op de dealsite aankopen doen, reserveringen maken en producten afnemen.
2. U bent te allen tijde verantwoordelijk voor het gebruikersaccount en inloggegevens. Iedere consument dient de gegevens zorgvuldig voor zichzelf te houden en deze gegevens in geen enkel geval door te geven aan derden.
3. Bij het registreren op de dealsite dienen de juiste gegevens te worden opgegeven. Wanneer er andere of onjuiste gegevens worden opgegeven, dan kan u de toegang tot de dienst worden ontzegd. Outlet Groepsaankoop en/of de aanbieder kan in geen geval verantwoordelijk worden gehouden voor tekortkomingen als gevolg van het opgeven van onjuiste gegevens.
4.Outlet Groepsaankoop is bevoegd om naar eigen inzicht consumenten uit te sluiten van het gebruik van de dealsite.
5. De dealsite wordt beschermd door intellectueel eigendomsrecht van Outlet Groepsaankoop, deze rechten zullen door de consument worden gerespecteerd.

3. Privacybeleid
1. Persoonsgegevens, zoals adres, e-mail, telefoonnummer worden door Outlet Groepsaankoop niet aan derden verstrekt zonder uw toestemming, behalve indien en voor zover dit noodzakelijk is met het oog op de uitvoering van de overeenkomst tussen de consument en de aanbieder. Outlet Groepsaankoop hanteert technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens te beschermen. Meer informatie over Outlet Groepsaankoop privacy beleid is opgenomen in het Privacy statement op de dealsite.

4. Aanbod
 1. De diensten van Outlet Groepsaankoop bestaan uitsluitend uit de bemiddeling bij de totstandkoming van een koopovereenkomst tussen consument en aanbieder. De aanbieder is gehouden tot een correcte nakoming van de via de dealsite gesloten overeenkomst.
2. Het aanbod op de dealsite bevat alle informatie en kosten die samenhangen met het reserveren van diensten of arrangementen en het afnemen van producten, waaronder bijkomende kosten (zoals boekingskosten) en het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht. Wanneer de algemene voorwaarden van de aanbieder van toepassing zijn, wordt dit tevens bij het aanbod vermeld.
3. Het aanbod op de dealsite bevat een zo nauwkeurig mogelijke omschrijving van de aangeboden producten, arrangementen of diensten. Eventuele vergissingen of fouten in de omschrijving van het aanbod en/of in de getoonde afbeeldingen, zijn niet bindend en leiden niet tot aansprakelijkheid voor Outlet Groepsaankoop en/of de aanbieder.
4. Outlet Groepsaankoop biedt op de dealsite een platform waarop u een keuze kunt maken uit het aanbod van onze aanbieders, die wij met de grootst mogelijk zorgvuldigheid selecteren. Wij kunnen echter niet aansprakelijk worden gesteld voor de uitvoering van het desbetreffende product, arrangement en dienst.

5. Boeken
1. Ieder aanbod wordt gedaan onder de voorwaarde van beschikbaarheid, hetgeen betekent dat de aanbieder niet gehouden is om aan de consument de prestatie waarop deze recht heeft te leveren, indien die prestatie niet meer beschikbaar, leverbaar, dan wel uitverkocht is.
2. Iedere boeking die door een consument wordt gedaan leidt tot een (koop) overeenkomst tussen de consument en de aanbieder van het desbetreffende product of de dienst.
3. Wanneer u een reservering voor een arrangement dan wel dienst heeft gedaan, of een product heeft afgenomen, ontvangt u hiervan een bevestiging per e-mail van de dealsite. Hierin staat hoe de afhandeling van de reservering dan wel aankoop verder verloopt. De bevestiging is ook terug te zien in het gebruikersaccount op de dealsite.
4. Outlet Groepsaankoop houdt zich het recht voor te allen tijde een actie voortijdig te beëindigen.


6. Bedenktermijn niet van toepassing
1. Wanneer de consument een reservering heeft gemaakt en de reservering wordt aanvaard, kan de in dat kader tot stand gekomen overeenkomst (transactie) NIET geannuleerd of herroepen worden. De bedenktermijn van 14 dagen voor een consument om af te zien van de ontstane overeenkomst is niet van toepassing op diensten en arrangementen aangeboden op de dealsite. Vrije tijd en accommodatie
2. Er geldt geen herroepingsrecht voor het aanbod onder ‘Avondje uit’, ‘Dagje weg’, ‘Beauty’, ‘Hotels’, ‘Restaurants’, ‘Vakantieparken’ en ‘Vakanties’. Dit aanbod betreft diensten voor logies, catering en/of vrijetijdsbesteding die alleen op een bepaalde datum of binnen een bepaalde periode kunnen worden afgenomen door de consument. De aanbieder heeft daarvoor capaciteit gereserveerd. In deze gevallen heeft een consument dan ook geen recht van ontbinding (conform artikel 6:230p sub e). Reizen 3. Voor aanbod onder ‘Vakanties’ dat bestaat uit een pakketreis: een combinatie van vervoer, verblijf en/of excursie of andere toeristische dienst, geldt ook geen herroepingsrecht (conform artikel 6:230h lid 2 sub h). De consument kan tot zeven dagen voor vertrek een ander in de plaats stellen en de reis overdragen aan iemand anders. De aanbieder kan voor die wijziging kosten rekenen, die komen dan voor rekening van de consument. Ook bij annuleren van de pakketreis blijft de consument de totale reissom verschuldigd, deze reissom geldt dan als schadevergoeding. De pakketreis kan alleen kosteloos worden geannuleerd als er iets gebeurt waar u niets aan kunt doen, bijvoorbeeld als het te onveilig is op de vakantiebestemming en daarvoor een negatief reisadvies van de Nederlandse of Belgische overheid geldt. Hierbij geldt als voorwaarde dat u dit nog niet kon weten toen een reservering werd gemaakt voor de pakketreis op de dealsite. Producten 4. Er geldt geen herroepingsrecht voor al het aanbod dat producten betreft: • van digitale inhoud zoals e-books • die volgens specificaties of op verzoek van de consument wordt gefabriceerd of voor een specifieke persoon zijn bestemd • die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben • die verzegeld zijn vanwege gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na levering is verbroken • die door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten • Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur en waarvan de verzegeling na levering is verbroken; • Kranten, tijdschriften of magazines (met uitzondering van abonnementen) Voor een overeenkomst met betrekking tot deze producten heeft een consument geen recht van ontbinding (conform artikel 6:230p sub f). Alleen voor andere dan de hierboven genoemde producten geldt dat de consument gebruik kan maken van de wettelijke bedenktermijn van 14 dagen, daarvoor dient gebruik te worden gemaakt van het bij de zending bijgesloten herroepingsformulier. U kunt de herroeping ook melden bij de aanbieder of bij ons. De retourkosten zijn voor rekening van de consument. Wanneer de wettelijke bedenktermijn van toepassing is, staat dat bij het aanbod vermeld.

7. Betaling
1. Tenzij anders vermeld bij het aanbod op de dealsite, betaalt de consument bij het reserveren van een dienst of arrangement, of bij het afnemen van een product, aan Outlet Groepsaankoop voor de overeenkomst die via de dealsite tot stand komt. De consument betaalt bevrijdend aan Outlet Groepsaankoop.
2. De betaalmogelijkheden staan tijdens het reserveren van een dienst of arrangement, of bij het afnemen van een product, vermeld. Wanneer er kosten voor gebruik van bepaalde betaalmethoden worden gerekend, staan deze bij de betaalmogelijkheden vermeld.
3. Wanneer er sprake is van een aanbetaling of voorschot, staat dit bij het aanbod op de dealsite vermeld. Het resterende bedrag dient aan de aanbieder te worden voldaan. Dit zal ook op de bevestiging worden vermeld die de consument per e-mail wordt toegestuurd en die ook te raadplegen is in het gebruikersaccount van de consument op de dealsite.
4. De consument is van rechtswege in verzuim indien de betaling niet heeft plaatsgevonden, dan wel niet heeft kunnen plaatsvinden als gevolg van een stornering. In dat geval zal Outlet groepsaankoop vanaf de vervaldatum contractuele rente van 1% per maand in rekening brengen, een halve voor een hele maand gerekend.
5. Blijft de consument, na schriftelijke ingebrekestelling, in verzuim, dan zal Outlet Groepsaankoop over het verschuldigde bedrag tevens administratie en invorderingskosten van 15% over de hoofdsom in rekening gaan brengen, met een minimum van € 75,00 per overschrijding.
6. Zolang betaling uitblijft, heeft Outlet Groepsaankoop het recht de consument toegang tot de dealsite te ontzeggen.


8. Wijzigingen in reserveringen
1. Wijzigingen in reserveringen, zijn niet mogelijk. Het wijzigen van de datum nadat een reservering is gedaan, is niet mogelijk.
2.Outlet Groepsaankoop kan niet worden aangesproken op eventueel overige of aanvullende overeenkomsten tussen aanbieder en consument die zonder de bemiddeling van Outlet Groepsaankoop tot stand komen, zoals ontbijt ter plaatse en/of eventuele extra behandelingen.

9. Klachten
1. Outlet Groepsaankoop spant zich in een veelzijdig aanbod van goedkope en leuke deals aan te bieden op de dealsite. Heeft u een klacht over onze diensten, neem dan contact op met de klantenservice. Outlet Groepsaankoop zal met u tot een oplossing proberen te komen.
2. Outlet Groepsaankoop vindt de kwaliteit van de inhoud van onze arrangementen, diensten en producten erg belangrijk. Is er toch een klacht over de inhoud van een arrangement of dienst? U kunt dit het beste bij de aanbieder aangeven, zodat naar een oplossing kan worden gezocht. Wanneer de klacht niet naar tevredenheid is opgelost, vragen wij u dit zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, bij Outlet Groepsaankoop in te dienen. Als tussenpersoon kan Outlet Groepsaankoop bemiddelen om tot een oplossing te komen.
3. Heeft u een klacht over een product, kunt u gebruik maken van het bij de zending bijgesloten herroepingsformulier of door contact op te nemen met de klantenservice.
4. Wij zullen een klacht binnen 14 dagen proberen op te lossen. Kunnen wij u niet binnen deze termijn van een antwoord voorzien, wordt u daarvan op de hoogte gesteld.

10. Aansprakelijkheid voor reisproducten
1. Bij reisproducten, en -diensten aanvaardt Outlet Groepsaankoop geen aansprakelijkheid voor schade waarvoor de gebruikelijke reis- en annuleringsverzekeringen dekking plegen te bieden.
2. Outlet Groepsaankoop is niet verantwoordelijk en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor (het ontbreken van) reisdocumenten zoals paspoorten en/of benodigde visa. De consument is voor het verkrijgen daarvan zelf verantwoordelijk en wordt geadviseerd om bij de betrokken autoriteiten te informeren of aan de door deze autoriteiten gestelde voorwaarden en eisen is voldaan.

11. Schending van de regels bij een actie of een andere transactie via de website
1.Outlet Groepsaankoop behoudt zich het recht voor consumenten onmiddellijk een waarschuwing te sturen, haar acties te beëindigen, dan wel de toegang tot de dealsite tot nader order op te schorten en / of te beëindigen indien een consument: a) zich niet houdt aan de door Outlet Groepsaankoop gestelde regels/voorwaarden of de documenten die daar integraal deel van uitmaken; b) het onmogelijk maakt de gegevens die aan Outlet Groepsaankoop geleverd zijn te controleren. Consumenten hebben hun eigen verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van die gegevens en zijn jegens Outlet Groepsaankoop aansprakelijk voor schade die Outlet Groepsaankoop lijdt en kosten die zij maakt als gevolg van aan een consument toe te rekenen onjuiste of onvolledige opgave van gegevens. Laatstgenoemde staat in voor zijn/haar bevoegdheid tot het sluiten van een overeenkomst; c) onrechtmatig het imago van Outlet Groepsaankoop schendt; d) onder onjuiste naam een profiel heeft aangemaakt of gewijzigd; e) meerdere keren in verzuim is geweest ten aanzien van betalingen aan Outlet Groepsaankoop; f) medewerkers van Outlet Groepsaankoop heeft bedreigd en/of beledigd.

Versie Maart 2020.
Op alle overeenkomsten die ontstaan via onze websites zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Ook onze Nederlandse, Franse, Duitse en Spaanse consumenten kunnen een beroep doen op deze algemene voorwaarden. Er is dan vanzelfsprekend nationaal recht van toepassing.